Posredovanje u sporovima

Registracija domena samim tim što se radi o korišćenju imena bilo naziva firmi i organizacija, bili robnih imena, može da dovede i do sporova oko prava na vlasništvo domena odnosno načina na koji se domeni koriste. Kada se radi o besplatnom servisu za registraciju domena, takvi sporovi su izgledniji.

Registar besplatnih iz.rs domena je ustanovio pravila za korišćenje domena, koja se obavezno moraju poštovati. Pored specifičnih pravila uslovljenih namenom besplatnih domena, ova pravila uslovljavaju poštovanje zakona. Istim pravilima je određeno da administracija Registra zadržava pravo da reaguje ukoliko ima saznanja o očiglednim kršenjima Pravila, odnosnozakona. Do ovakvih saznanja administracija može dolaziti samoinicijativno ili na osnovu prijava.

U slučaju da neko smatra da postoji kršenje Pravila i zakona uvek je pozvan da Registru skrene pažnju na to. To može učiniti na neformalan način slanjem primedbe administraciji preko kontakt strane. Prilikom slanja ovakve primedbe, neophodno je jasno obrazložiti o kakvom kršenju pravila ili zakona se radi, i priložiti raspoložive dokaze. Administracija će, svakako, ukoliko se radi o očiglednom nepoštovanju pravila ili zakona reagovati i preduzeti mere da se nepravilnosti otklone, ili počiniocu oduzeti pravo korišćenja besplatnog domena.

Ukoliko administracija ne utvrdi očigledno kršenje pravila ona neće preduzimati posebne mere a pošiljaoca primedbe će uputiti da spor reši ili u direktnom kontaktu sa korisnikom besplatnog domena, ili da pokrene zvaničan postupak za posredovanje u sporu (arbitražu).

Tok postupka posredovanja (arbitraže) Registra u sporu oko domena

Postupak pokreće tužilac slanjem pismenog zahteva Registru za pokretanje postupa posredovanja u sporu i plaćanjem nadoknade.

Zahtev se mora poslati i u elektronskoj i u štampanoj formi, a mora da sadrži potrebne podatke, izjave i dokumenta kojim se potvrđuju svi navodi u zahtevu. Zahtev za pokretanje ovog postupka može podneti samo strana koja je direktno oštećena nepoštovanjem pravila.

Na osnovu ovog zahteva, administracija će od tuženika tražiti izjavu o sporu, kojom će on osporiti ili potvrditi navode iz zahteva za posredovanje. Izjava se mora poslati i u elektronskoj i u štampanoj formi, a mora sadržavati podatke, izjave i dokumenta kojim se potvrđuju navodi u izjavi.

Po potrebi adminstracija može od obe strane tražiti dodatne podatke, odnosno dokumenta.Ukoliko podnosilac zahteva ne dostavi tražene podatke, odnosno dokumenta, smatra se da odustaje od svog Zahteva te se posredovanje okončava u korist tuženika. Ukoliko tuženik ne dostavi tražene podatke odnosno dokumenta, smatra se da prihvata navode iz zahteva, te se postupak posredovanja okončava u korist podnosioca zahteva.

Po potrebi, adminsitracija može tražiti mišljenje nezavisnih stručnjaka. Pre upošljavanja stručnjaka, Registar će o tome obavestiti podnosioca zahteva saopštavajući iznos troškova koje takvo upošljavanje podrazumeva. Ukoliko podnosilac zahteva ne pristane na agnažovanje stručnjaka, to se smatra odustajanjem od Zahteva te se time postupak posredovanja u sporu okončava u korist tuženika. Ukoliko podnosilac zahteva pristane na angažovanje stručnjaka, obavezuje se da će odmah platiti navedne troškove njegovog angažovanja. Nezavisni stručnjak će biti upošljen tek nakon što podnosilac zahteva plati troškove njegovog upošljavanja.

U skladu sa prikupljenim podacima, adminstracija će doneti odluku o tome da li je, i u kojoj meri zahtev opravdan. Ukoliko je zahtev opravdan, administacija će preduzeti i odgovarajuće mere da on bude ispunjen - nalogom tuženiku da načini odgovarajuće izmene na sajtu ili brisanjem domena koji je predmet zahteva. Ukoliko tuženik ne postupi po nalogu Registra za izmenu spornih sadržaja na svom sajtu, tada će administracija obrisati sporni domen.

Obrisani domen postaje slobodan tako da ga bilo ko može registrovati za svoje potrebe. Jedino tuženik, kome je domen obrisan postupkom posredovanja u sporu, gubi pravo da isti domen ponovo registruje i koristi.

Odluka administracije nema pravnu snagu. Strane u sporu, ukoliko ne prihvataju odluku administracije, mogu pokrenuti postupak za rešavanje svog međusobnog spora pred zvaničnim sudom. Registar ne može biti strana u sporu, a on će sve zahteve i eventualne odluke suda poštovati i sprovesti u potpunosti.

Zahtev za pokretanje postupka za posredovanje

Ovaj Zahtev prilaže pokretač postupka. Zahtev mora da sadrži:

1) podatke o podnosiocu zahteva (naziv, sedište, adresa, matični podaci /matični broj i PIB/, broj telefona i drugi kontakt podaci)

2) podatke o ovlašćenom licu za podnošenje zahteva, ako je podnosilac zahteva pravno lice ili drugo lice podnosi zahtev u ime podnosioca, (ime i prezime, adresa i mesto prebivališta, matični podaci, broj telefona i drugi kontakt podaci)

3) navod koji domen je predmet spora. Može se navesti više domena ako oni prikazuju istovetan sadržaj.

4) jasno i precizno obrazloženje konkretnog razloga spora

5) izjavu o pravnom osnovu za pokretanje postupka kojim se objašnjava po kom osnovu je podnosilac zahteva oštećen, te je stekao pravo da traži rešenje spora

6) izjavu da je podnosilac zahteva prethodno direktno kontaktirao korisnika domena koji je predmet spora, pokušavajući da tim kontaktom dođe do rešenja spora

7) izjavu o prihvatanju svih troškova koji mogu nastati eventualnim angažovanjem nezavisnih stručnjaka u postupku posredovanja

8) svojeručan potpis podnosioca zahteva, odnosno potpis ovlašćenog lica overen pečatom ako je podnosilac pravno lice

Uz zahtev se prilažu sledeći dokumenti:

- kopija dokumenta kojim se potvrđuje identitet podnosioca zahteva (kopija lične karte ili pasoša, odnosno kopija rešenja o upisu firme u registar)

- kopija dokumenta kojim se potvrđuje identitet ovlašćenog lica (kopija lične karte ili pasoša)

- originalni dokument kojim se daje ovlašćenje ovlašćenom licu da zastupa podnosioca zahteva

- kopije dokumenata kojima se dokazuje pravni osnov da se podnese zahtev

- kopije dokumenata kojima se dokazuje prethodni direktan kontakt sa tuženikom

- dokaz o plaćenoj nadoknadi za postupak posredovanja u sporu

Podnosilac Zahteva može u bilo kom trenutku da odustane od svog Zahteva, čime se postupak automatski smatra obustavljenim.

Zahtev i svi priloženi dokumenti se moraju poslati u elektronskoj i štampanoj formi. U štampanoj formi se moraju poslati dokumenti u tri primerka.

Izjava o sporu

Izjavu o sporu dostavlja tuženik, vlasnik domena koji je predmet pokrenutog postupka posredovanja u sporu. Ona mora da sadrži:

1) podatke o podnosiocu izjave - tuženiku (naziv, sedište, adresa, matični podaci /matični broj i PIB/, broj telefona i drugi kontakt podaci)

2) podatke o ovlašćenom licu za podnošenje izjave, ako je podnosilac pravno lice ili drugo lice podnosi izjavu u ime podnosioca, (ime i prezime, adresa i mesto prebivališta, matični podaci, broj telefona i drugi kontakt podaci)

3) tekst izjave kojom se prihvataju ili osporavaju navodi iz Zahteva o pokretanju postupka o sporu. Ukoliko je predmet spora vlasništvo, izjava mora da sadrži objašnjenje pravnog osnova za preče vlasništvo

4) izjava kojom se odriče ili zadržava pravo privatnosti u sporu. Pravo privatnosti se ne može zadržati ukoliko se radi o sporu kojim se razrešava pravo prečeg vlasništva

5) svojeručan potpis podnosioca izjave, odnosno potpis ovlašćenog lica overen pečatom ako je podnosilac pravno lice

Uz izjavu se prilažu sledeći dokumenti:

- kopija dokumenta kojim se potvrđuje identitet podnosioca izjave (kopija lične karte ili pasoša, odnosno kopija rešenja o upisu firme u registar)

- kopija dokumenta kojim se potvrđuje identitet ovlašćenog lica (kopija lične karte ili pasoša)

- originalni dokument kojim se daje ovlašćenje ovlašćenom licu da zastupa podnosioca izjave

- kopije dokumenata kojima se dokazuju navodi u izjavi

Ukoliko tuženik ne pošalje izjavu smatraće se da je prihvatio navode iz Zahteva za pokretanje postupka o sporu te da je saglasan sa svim merama koje se preduzmu radi ispunjenja tih navoda.

Izjava i svi priloženi dokumenti se moraju poslati u elektronskoj i štampanoj formi. U štampanoj formi se moraju poslati dokumenti u tri primerka.

Nadoknada za postupak posredovanja

Za posredovanje u sporu se plaća nadoknada u iznosu od 45 EUR po srednjem kursu na dan plaćanja. Nadoknadu plaća podnosilac zahteva pre slanja Zahteva. Za račun se treba obratiti administraciji Registra. Naknada je nepovratna, bez obzira da li podnosilac Zahteva nakon plaćanja zaista i pismenim putem pokrene postupak posredovanja, ili u toku postupka odustane od zahteva.

Rokovi

Procedura se smatra pokrenutom od trenutka plaćanja nadoknade za pokretanje postupka za posredovanje u sporu.

Podnosilac zahteva treba da u elektronskoj i štampanoj formi pošalje Registru zahtev za pokretanje postupka za posredovanje u sporu. Zahtev u elektronskom obliku mora biti poslat u roku ne kraćem od sedam dana od dana plaćanja nadoknade, a u štampanom obliku u roku ne kraćem od 15 dana nakon plaćanja nadoknade.

Postupak se pokreće od trenutka kada Registar od podnosioca zahteva dobije Zahtev za pokretanje postupka u bar jednom obliku.

Registar će tuženiku poslati kopiju Zahteva u elektronskom obliku najdalje sedam dana od dobijanja tog Zahteva.

Tuženik izjavu mora poslati Izjavu o sporu u elektronskoj i štampanoj formi. Izjava u elektronskom obliku mora biti poslata u roku ne kraćem od sedam dana od dana dobijanja Zahteva, a u štampanom obliku u roku ne kraćem od 15 dana nakon dobijanja Zahteva.

Registar u međuvremenu od obe strane može tražiti dodatne podatke, izjave i dokumenta. Obe strane su dužne da iste dostave u roku od tri dana.

Po potrebi, Registar može angažovati stručnjake tražeći njihova mišljenja o sporu. Ukoliko podnosilac zahteva prihvati angažovanje stručnjaka obavezan je da plati troškove angažovanja u toku od tri dana od dobijanja računa. Nezavisni stručnjak svoje mišljenje dostavlja u roku od sedam dana od angažovanja.

Registar saopštava odluku o sporu u roku od 15 dana od pribavljanja sve potrebne dokumentacije i mišljenja nezavisnih stručnjaka.